PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZEMZDRAVIA.SK

8 PRAVIDIEL POUŽÍVANIA

 • Užívaním obsahu tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami. Ak sa domnievate, pravidlá používania sú neprimerané, prípadne sa s nimi nestotožňujete, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.
 • Všetky informácie sú bez záruky.
 • Záruka, že táto stránka, sociálne siete alebo informácie na nich budú stále dostupné, sa tiež nedáva.
 • Táto webstránka ani jej majiteľ neručí zato, že informácie tu alebo na sociálnych sieťach sú úplné či zrozumiteľné.
 • Nič tomto blogu alebo sociálnych sieťach tohto blogu  je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Primárnym cieľom je návštevníkov informovať a vzdelávať.
 • Pravidlá na tejto webstránke má administrátor právo kedykoľvek zmeniť. Zmena je platná, účinná a záväzná dňom zverejnenia na tejto webovej stránke. Užívatelia obsahu sú povinný sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Pokračovanie užívania ohsahu tohto blogu po vykonaní zmien týchto pravidiel znamená vyjadrenie súshlasu s týmito pravidlami.
 • Tento web si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto pravidlá ich novým znením. Nové znenia pravidiel budú zverejnené na internetovej stránke www.ZemZdravia.sk najneskôr v deň ich účinnosti.
 • Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 20.8.2017.

 

Komentáre nesmú obsahovať:

 • Odbočenie od témy
 • Nadávky a vulgarizmy
 • Text výhražného typu
 • SPAM komentáre
 • Reklamu a odkazy
 • Podobné v rozpore s dobrými mravmi
 • Text v jazyku inom ako slovenskom alebo českom

ŠÍRENIE OBSAHU ZEMZDRAVIA.SK

 • Príspevky a celkový obsah stránky Zemzdravia.sk je chránený autorskými právami a zákonom.
 • Zverejnenie časti obsahu je možné s uvedením zdroja na viditeľnom mieste pri zverejnenej časti.
 • Rovnako pod zákon a autorské práva spadajú aj tieto pravidlá používania ZemZdravia.sk
 • Zdieľanie článkov a obsahu tejto webstránky na sociálnych sietiach a iných stránkach s odkazom na tento web je povolené! Na tento úkon návštevníkom slúžia sociálne tlačítka na zdieľanie príspevkov v strede ľavej časti obrazovky (na počítačoch ), alebo na konci každého článku.

ZemZdravia.sk nenesie zodpovednosť za:

 • Akúkoľvek stratu spôsobenú obsahom a informáciami na webstránke alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel.
 • Iné straty alebo problémy.
 • Smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti.
 • Podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou obsahu tejto stránky.
 • Záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

ZemZdravia.sk nesie zodpovednosť za publikovaný obsah ale nie zato, ako ho čitatelia porozumejú!